Vedtægter

Køng Cykel Motion Glamsbjerg d. 25.03.2015

Vedtægter.

 • 1. Navn og hjemsted.

Foreningens navn er Køng Cykel Motion.

Foreningen er stiftet den 22. november 2006 med opstart 1. januar 2007.

Foreningen har adresse hos den siddende formand.

 • 2. Formål.

Køng Cykel Motion har til formål:

 1. At give medlemmerne mulighed for at mødes om forskellige former for cykel motion
 2. At skabe et socialt fællesskab om cykelmotion
 3. At skabe et forum for udveksling, viden og oplysning om cykel-motion
 4. At skabe gode rammer for udøvelsen af forskellige former for cykel-motion
 • 3. Medlemmer.

Alle personer, der er interesseret at indgå i foreningens aktiviteter og som samtidig vil Styrke og tage ansvar for foreningens formål, kan optages som medlem af foreningen.

Man er først fuldt gyldigt medlem, når man har betalt kontingent.

Udmeldelse af foreningen sker ved meddelelse til foreningens bestyrelse. På mail eller pr. brev. Dette skal være bestyrelsen i hænde senest d. 14. dec. I det år man ønsker at melde sig ud.

Bestyrelsen kan nægte optagelse under gyldig hensyntagen til foreningens vedtægter og formål.

 • 4. Foreningens struktur.

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningen.

Uddelegering af ansvar kan gives til foreningens medlemmer og beskrives i bestyrelsens protokol. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til at løse bestemte opgaver, der har til formål at styrke Foreningens formål.

 • 5. Generalforsamling.

Generalforsamling afholdes hvert år i marts måned.

Forslag som ønskes til afstemning på generalforsamlingen, skal være et medlem af bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelses dato.

Der indkaldes ved skriftlig meddelelse på klubbens hjemmeside, med et varsel på minimum 14 dage.

Alle valg og forslag afgøres med almindeligt stemmeflertal og sker ved håndsoprækning eller hvis bare et medlem ønsker det, ved skriftlig afstemning.

 

Generalforsamlingen har følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent og stemmetællere
 2. Beretning om foreningens aktiviteter ved formanden
 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
 4. Fastlæggelse af kontingent
 5. Indkomne forslag.
 6. Fremtidigt arbejde.
 7. Valg af bestyrelse og suppleant – Bestyrelsesmedlemmer vælges for en periode på 2 år Suppleanter vælges for en periode på 1 år
 8. Valg af revisor og revisor suppleant – Revisor vælges for en periode på 1 år Suppleant vælges for en periode 1 år
 9. Evt.
 • 6. Hæfte.

Foreningens medlemmer, udvalgsmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de for¬pligtelser foreningen har.

Foreningen hæfter med sin formue for sine forpligtelser.

Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomiske forpligtelser overfor foreningen ud over at betale kontingent og brugte spinningtimer.

Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

 • 7. Ekstraordinær generalforsamling.

Der kan indkaldes til Ekstraordinær generalforsamling, når mindst 10 medlemmer eller halvdelen af bestyrelsens medlemmer ønsker dette, og indkaldes skriftligt med minimum 4 ugers varsel til foreningens medlemmer. Der meddelelse samtidig en dagsorden.

 • 8. Bestyrelsen.

Bestyrelsen består af 5-7 myndige medlemmer valgt på den ordinære generalforsamling.

Valgene foretages ved almindelig stemmeflertal.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand og kasser der alle vælges af bestyrelsens midte. Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningen og fremlægger på generalforsamlingen det kommende års aktiviteter.

Bestyrelsen fører referatprotokol over møder og udvalgsarbejde. Alle afgørelser sker ved almindelig stemmeflertal.

 • 9. Tegningsret.

Bestyrelsen tegner foreningen i alle aktiviteter og tegningsretten gives til formanden og kasseren i fællesskab.

 • 10. Foreningens økonomi.

Regnskab følger kalenderåret.

Bestyrelsen vælger en kasser der varetager foreningens økonomi.

Der vælges en revisorer på generalforsamlingen. Disse til ser foreningens økonomi, pengebevægelser og budget.

 • 11. Foreningens opløsning.

Foreningen kan opløses ved almindelig stemmeflertal, på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling.

Besluttes der på ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, at foreningen skal opløses, skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer, kan konfirmere opløsningen.

Meddelelse om foreningens opløsning meddeles skriftligt til foreningens medlemmer og til alle relevante offentlige myndigheder.

Foreningens ejendomme, værdier og formue overgår til en i kommunen lignende forening med samme aktivitet og beslægtet formål.

 

 

 • 12. Vedtægtsændringer.

Vedtægtsændringer sker på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling og afgøres ved almindelig stemmeflertal.

 

Godkendt på generalforsamlingen d. 25-3-2015

Skriv et svar