Referat generalforsamlingen i KCM 2019

  1. Valg af dirigent og stemmetællere.

Generalforsamlingen var rettidigt, ingen ønskede hemmelig afstemning.

  • Beretning om foreningens aktiviteter ved formanden

 Spinning har i år været i fremgang vi har haft lidt færre hold, men til gengæld har der været flere deltagere en de foregående (seneste) år. Vi har indkøbt nye spinningcykler og nyt ”pulssystem”, computer osv. Cyklerne er taget i brug, men pulssystemet er endnu ikke oppe at køre, hvilket der var en berettiget kritik af på generalforsamlingen.

Med hensyn til landevej og MTB så har der stort set ikke været fællesaktiviteter i 2018, kun en opstartstur på landevejen.

Beretning godkendt.

  • Fremlæggelse og godkendendelse af regnskab

Regnskabet blev godkendt.

  • Fastlæggelse af kontingent

Vi fastholder den nuværende kontingent.

  • Indkomne forslag.

Der var ingen forslag fra medlemmerne.

  • Fremtidigt arbejde.

      Vi er blevet kontaktet at ”Glamsbjerg Fitness” omkring et samarbejde, de er meget åbne omkring hvordan samarbejdet skal foregå, bestyrelsen arbejder videre med ideen.

På landevejen vil vi meget gerne i gang igen, vi starter stille op med en enkelt tur pr. uge Pedaltramp er åbne for et samarbejde og vi deltager i en fælles træning/komsammen den 14. april, hvor vi snakker mere konkret.

  • Valg af bestyrelse og suppleant – Bestyrelsesmedlemmer vælges for en periode på 2 år Suppleanter vælges for en periode på 1 år. Esben, Jesper Rasmussen og Jesper Nielsen, Esben ønsker ikke genvalg.

Esben og Jesper Nielsen blev genvalgt, Inger Nielsen valgt og Jais og Mogens blev valgt som suppleanter

  • Valg af revisor og revisor suppleant – Revisor vælges for en periode på 1 år Suppleant vælges for en periode 1 år

Hans Erik genvalgt.

  •  Evt.

      Ingen punkter.